İlis.com.tr olarak kişisel verilerinizin güvenliğine özen göstermekteyiz. 6698 sayılı kanun olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’na uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Politikası

KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilir. Veri kayıt sisteminde kayıtlı olmak şartıyla otomatik olmayan yollarla elde edilen, kaydedilen, depolanan, değiştirilen, yeniden düzenlenen, veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki İşlemleri

Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için; müşterilerimize geniş kapsamda çeşitli imkân sunmak veya bu imkânları sunabilecek kişi ya da kurumlarla yasal çerçevede paylaşabilmek için; 6698 sayılı KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel Veriler; hizmetlerin sunulması ve tanıtılması için işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarımız, tedarikçi firmalar ile bankalar, finans kuruluşları, TBB Risk Merkezi ve gerçek veya tüzel kişilere, Acil yardım çağrısı halinde konumunuzu tespit edecek olan yetkililere,
- Tarafınızca yetki verilmiş olan temsilcilerinize,
- Denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi resmi kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlara,
- Mobil hatlarınız üzerinden yaptığınız bankacılık ve finans benzeri işlemleriniz sırasında işlem ve bilgi güvenliğinizin sağlanması ve kimlik doğrulama amacıyla sim kart değişikliği, mobil internete bağlı olduğunuz telefon numarası gibi bilgiler, banka ve finans benzeri kuruluşlara paylaşılabilecektir.

6698 Sayılı KVKK Kişisel Veri Sahibinin Hakları

6698 sayılı KVKK 11.maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince, Kişisel Veri sahibinin bu tarihten sonraki hakları aşağıdaki gibidir: Kişisel veri sahibi, ilis.com.tr’ a başvurarak kendisiyle ilgili;
- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
- KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
- Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.